Liquiditeitratio’s

Met Liquiditeitsratio’s kan beoordeeld worden of op korte termijn de onderneming aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Werkkapitaal: Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende...