Met Rentabiliteitsratio’s kan beoordeeld worden of een onderneming winstgevend is.

EBIT (bedrijfsresultaat)
De EBIT (Engels: earnings before interest and tax) is een maatstaf voor de operationele inkomsten van een onderneming voor aftrek van rente (interest) en belasting (tax). Het betreft de omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten en lasten en belastingen. De EBIT is een indicator voor de rentabiliteit van de onderneming.

EBIT = Omzet -/- Kostprijs Omzet -/- Operationele kosten

EBITDA:
De EBITDA (Engels: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) is een maatstaf voor de winst die een onderneming haalt met haar operationele activiteiten zonder dat hier afschrijvingskosten en financieringslasten in verwerkt zitten. Het betreft de omzet minus de kosten van gewone bedrijfsuitoefening, exclusief financiële baten en lasten, belastingen en afschrijvingen. De EBITDA is een indicator voor de bedrijfskasstroom van de onderneming.

EBITDA = Omzet -/- Kostprijs Omzet -/- Operationele kosten + Afschrijvingen

Brutowinstmarge:
De brutowinstmarge is de winst voor interest en belasting gedeeld door de omzet:

Brutowinstmarge = (Brutowinst/Omzet) x 100%

Nettowinstmarge:
De nettowinstmarge is de winst na interest en belasting gedeeld door de omzet:

Nettowinstmarge = (Nettowinst/Omzet) x 100%

Rentabiliteit totaal vermogen
De rentabiliteit over het totale vermogen geeft aan hoeveel winst de onderneming maakt in relatie tot het totaal geïnvesteerde vermogen in de onderneming:

Rentabiliteit totaal vermogen = Brutowinst/Totaal vermogen

Rentabiliteit eigen vermogen:
De rentabiliteit over het eigen vermogen geeft aan hoeveel winst de onderneming maakt in relatie tot het totaal geïnvesteerde eigen vermogen in de onderneming. De gewenste waarde is dat het rendement van het eigen vermogen een paar procent moet liggen boven de marktrente als vergoeding voor de de ondernemersinspanning.

Rentabiliteit eigen vermogen = Brutowinst/Eigen vermogen