Met Solvabiliteitsratio’s kan beoordeeld worden of een onderneming voldoende solvabel is en aan al haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

Solvabiliteit:
Dit is het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen (balanstotaal). Als norm wordt vaak een ratio tussen de 30%-50% gehanteerd, maar is zeer afhankelijk van de branche waarin de onderneming actief is.

Solvabiliteit = (Eigen vermogen/Totaal vermogen) x 100%

Interest coverage ratio:
Dit is het bedrijfsresultaat gedeeld door de rentelasten. Deze ratio geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is om haar renteverplichtingen aan vreemd vermogenverschaffers te kunnen nakomen. Banken stellen voor verschillende branches verschillende normen, uitgangspunt is dat deze ratio minimaal 4 moet zijn. De rente kan namelijk in de loop van de tijd variëren en de onderneming moet in staat zijn om een hogere rente op te kunnen vangen.

Interest Coverage Ratio = Winst voor interest en belasting/betaalde intrest